Hakemukset

Kärppä-säätiön tuen hakeminen

Tukea haetaan Säätiön hallitukselta säätiön hyväksymillä lomakkeilla. Tuen hakijan on sitouduttava noudattamaan säätiön määrittelemiä ehtoja. Hakemus jätetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa Säätiön internet-sivujen välityksellä. Liiteaineistoa voidaan toimittaa myös postitse säätiön osoitteeseen.

Säätiön tukipäätökseen vaikuttavat anottava rahamäärä, rahoitusosuus kokonaiskustannuksista (yleensä enintään puolet toteutuneista kustannuksista) sekä toiminnan merkittävyys ja vaikuttavuus junioritoiminnalle.

Tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaan kohdistuvaa tukea haettaessa on otettava huomioon myös kohdan tutkimus-, julkaisu- ja koulutus mukaiset ehdot.

Säätiön vastuu rajoittuu myönnettyyn tukeen. Säätiö ei sitoudu korvaamaan tai muutoinkaan tukemaan kohdetta myönnettyä tukea laajemmin. Tuen myöntämällä Säätiö ei ota eikä sille voi seurata muita sitoumuksia tai seurauksia kuin mihin Säätiö on kirjallisesti tukipäätöksessään sitoutunut.

Hakemusten käsittely

Hakemus osoitetaan säätiön hallitukselle

a. Säätiön ennakkolausuntoa varten hakemus vastaanotetaan internetin välityksellä. Useissa tapauksissa tämä hakemus riittää (vaihe 1).  Laajemmissa hankkeissa Säätiön asiamies toimittaa erikseen laajemman hakemuslomakkeen, joka palautetaan sähkö- tai kirjepostin välityksellä säätiön asiamiehelle (vaihe 2).

b. Säätiön asiamies vastaanottaa hakemuksen ja vastaa hakemuksen kirjaamisesta hakemusrekisteriin (jokaiselle hakemukselle yksilöivä numero) ja on tarvittaessa yhteydessä hakijaan tietojen täydentämiseksi

c. Säätiön asiamies kirjaa hakemuksen ja ohjaa hakemuksen tarvittaessa asiantuntijakäsittelyyn sekä hankkii muut tarvittavat selvitykset

d. Säätiön asiamies laittaa hakemukset käsittelyjärjestykseen ja pisteyttää hakemuksen sisällön ja toiminnan vaikuttavuuden perusteella (0 – 10)

e. Säätiön hallitus käsittelee hakemukset ja tekee päätöksen tuen suuruudesta ja tukimuodosta.

f. Säätiön asiamies rekisteröi päätöksen ja ilmoittaa hakijalle säätiön hallituksen päätöksestä sekä mahdollisista ehdoista

Myönnetyn tuen seuranta

Säätiön hallituksen myöntäminen avustusten ja muun tuen seurannan toteutuksesta vastaa säätiön asiamies. Asiamies esittelee hallituksen kokouksissa myönnettyjen avustusten seurantaraportit. Tavoitteena on, että avustustoiminnan vaikuttavuutta voidaan myös mitata tunnusluvuin

Myönnetty tuki

Voit katsoa myönnetyt tuet tästä

Rekisteri

Myönnetyistä avustuksista pidetään kattavaa rekisteriä, johon kirjataan avustuksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot kuten hakemusnumero, oleelliset myöntämisperusteet, avustuksen suuruus ja avustuksen loppuselvityksen tiedot

a. Säätiön asiamies esittelee hallituksen kokouksissa myönnettyjen avustusten tilannekatsauksen ja sovitut tilastotiedot

b. Merkittävien tukipäätösten vaikutuksia pyritään selvittämään seurannalla ja kyselyin

Lomakkeet
  1. Tukihakemus (numeroitu hakemus, numero seuraa koko prosessin ajan)
    Vaihe 1. Internet lomake
    Vaihe 2. Tulostettavat lomakepohjat, jonka asiamies toimittaa tarvittaessa hakijalle.
  2. Myönnetyn tuen seuranta
  3. Tulosseuranta (tuen vaikuttavuus)

Tutkimus-, koulutus-, julkaisutoiminta

Säätiö edistää ja tukee oululaista ja pohjoissuomalaista jääkiekkoilua ja sen junioritoimintaan liittyvää jääkiekkourheilu- liikuntakasvatus-, koulutus-, kilpailu-, julkaisu- ja juhlatoimintaa sekä muuta samaan tarkoitukseen tähtäävää toimintaa.

Säätiö tukee sääntöjen mukaiseen toimintaan liittyvää tutkimus- julkaisu- ja koulutustoimintaa. Tukea haetaan ja käsitellään kohtien tukimuodot, hakeminen ja seuranta mukaisesti ottaen lisäksi huomioon seuraavat ehdot.

Tutkimustoiminta

a. Tutkimustoiminnan on kohdistuttava pääosiltaan sääntöjen mukaiseen kohderyhmään (jääkiekkoilu ja sen junioritoiminta)

b. Säätiön ennakkolausuntoa varten hakemus vastaanotetaan internetin välityksellä (vaihe 1). Säätiön pyynnöstä laajempi hakemus on jätettävä kirjallisena ja toimitettava säätiön asiamiehelle (vaihe 2). Tähän hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot;

1. Tutkimussuunnitelma, josta mm. on selvittävä kohderyhmä, kokonaisrahoitus, aikataulu ja tutkimuksen tavoitteet
2. Tutkimuksen tekijät ja heidän henkilö- ja koulutustietonsa (ansioluettelo), sekä tutkimuksen taustayhteisö(t)
3. Hakemuksen allekirjoittajina ovat tutkimustoiminnan vastuullinen johtaja (vetäjä) ja mahdollisen taustayhteisön viralliset nimenkirjoittajat sekä kaksi todistajaa
4. Tutkimuksen julkaisutavat

c. Rahoitushakemuksen mukana on oltava allekirjoitettu vakuutus siitä, että säätiö saa käyttää tutkimustuloksia vapaasti säätiön sääntöjen tarkoittamaan toimintaan.

Julkaisutoiminta

a. Julkaisun on kohdistuttava pääosiltaan sääntöjen mukaiseen kohderyhmään (jääkiekkoilu ja junioritoiminta)

b. Julkaisun muodolle ei aseteta rajoituksia (esim. painotuote, sähköinen julkaisu )

c. Säätiön ennakkolausuntoa varten hakemus vastaanotetaan internetin välityksellä (vaihe 1). Säätiön pyynnöstä laajempi hakemus on jätettävä kirjallisena ja toimitettava säätiön asiamiehelle (vaihe 2).

Hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

1. Julkaisusuunnitelma, josta mm. on selvittävä kohderyhmä, kokonaisrahoitus, aikataulu ja julkaisun tavoitteet
2. Julkaisun tekijät ja heidän henkilö- ja koulutustietonsa (ansioluettelo), sekä julkaisun taustayhteisö(t)
3. Hakemuksen allekirjoittajina ovat julkaisun vastuullinen toimittaja ja mahdollisen taustayhteisön viralliset nimenkirjoittajat sekä kaksi todistajaa
4. Julkaisun julkaisutavat

d. Rahoitushakemuksen mukana on oltava allekirjoitettu vakuutus siitä, että säätiö saa käyttää julkaisua vapaasti säätiön sääntöjen tarkoittamaan toimintaan.

e. Säätiö määrittää kuinka monta säätiölle toimitettavaa vapaapainosta tai vastaavaa julkaisua sisältyy tukipäätökseen

Koulutustoiminta

a. Koulutustoiminnan on kohdistuttava pääosiltaan sääntöjen mukaiseen kohderyhmään (jääkiekkoilu ja junioritoiminta)

b. Koulutustoiminnan muodolle ei aseteta rajoituksia (esim. ammattiopinnot, koulutustilaisuudet, sähköinen viestintä)

c. Säätiön ennakkolausuntoa varten hakemus vastaanotetaan internetin välityksellä (vaihe 1). Säätiön pyynnöstä laajempi hakemus on jätettävä kirjallisena ja toimitettava säätiön asiamiehelle (vaihe 2).

Hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

1. Koulutussuunnitelma, josta mm. on selvittävä kohderyhmä, kokonaisrahoitus, aikataulu ja koulutuksen tavoitteet
2. Koulutuksen tekijät ja heidän henkilö- ja koulutustietonsa (ansioluettelo), sekä koulutuksen mahdollinen taustayhteisö(t)
3. Hakemuksen allekirjoittajina ovat koulutuksen vastuullinen johtaja (vetäjä) ja mahdollisen taustayhteisön viralliset nimenkirjoittajat sekä kaksi todistajaa
4. Koulutuksesta tiedottaminen ja koulutusaineiston sisältö

d. Rahoitushakemuksen mukana on oltava allekirjoitettu vakuutus siitä, että säätiö saa käyttää koulutuksen tietoja, koulutusaineistoa ja tuloksia vapaasti säätiön sääntöjen tarkoittamaan toimintaan (säätiö ei järjestä aineiston mukaista koulutusta, mutta voi käyttää aineiston sisältöä omassa toiminnassaan).

e. Säätiö määrittää kuinka monta säätiölle toimitettavaa vapaapainosta tai vastaavaa koulutusaineistoa tai -julkaisua sisältyy tukipäätökseen