Säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Kärppä-säätiö ja kotipaikka Oulun kaupunki.

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea taloudellisesti oululaista ja pohjoissuomalaista jääkiekkoilua sekä erityisesti luoda parhaat mahdolliset menestymisen edellytykset tukemalla junioreiden kasvua ja kehitystä. Erityisesti säätiön tarkoituksena on juniorityön osalta antaa mahdollisimman monelle jääkiekon harrastajalle mahdollisuus toteuttaa itseään pelaajana ja osallistujana pätevän ja taitavan valmennuksen ohjauksessa. Säätiön tarkoituksena on myös muiden urheilujärjestöjen ja -yhteisöjen ja myös yksityisten jääkiekkourheilu-, liikuntakasvatus-, koulutus-, kilpailu-, julkaisu- ja juhla-, ja muuhun samaan tarkoitukseen tähtäävän toiminnan edistäminen ja tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää 2 §:ssä mainituille tahoille ja yhteisöille sekä myös yksityisille henkilöille ja erityisesti juniorityölle Pohjois-Suomessa tapahtuvaan jääkiekkourheilu-, liikuntakasvatus-, koulutus-, kilpailu-, julkaisu-, juhla- ja muuhun samaan tarkoitukseen tähtäävään toimintaan avustuksia, apurahoja ja stipendejä.

Omaisuus

3 § Säätiön peruspääomana on säädekirjassa mainitut 300.000 kappaletta Oulun Kärpät Oy:n osakkeita ja rahana osakkeille 30.4.2001 päättyneeltä tilikaudelta maksettu osinko yhteensä 441.000 markkaa.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon. Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla
ja tuottavalla tavalla.

Säätiö voi myös hankkia rakentaa ja omistaa kiinteää omaisuutta.

Hallitus

4 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

Säätiön hallitukseen kuuluu 6-12 jäsentä, joiden tulee olla hyvämaineisia ja Oulun Kärpät 46 ry:n ja Oulun Kärpät Oy:n tavoitteisiin sitoutuneita alle 70 –vuotiaita henkilöitä. Säätiön perustaja määrää hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen hallitus valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenet varsinaisessa toukokuun kokouksessaan. Säätiöllä voi olla asiamies. Säätiön hallitus ottaa säätiön palvelukseen sen toiminnalle tarpeellisen henkilökunnan.

Hallituksen kokous

5§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

6 § Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 § Hallitus valitsee säätiön sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa.

Kokouspalkkio

8 § Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio. Hallituksen jäsenille saadaan maksaa myös tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

Vuosikokous

9 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,
  • suoritetaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalit,
  • vahvistetaan säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,
  • käsitellään tilintarkastajien kertomus tilien ja hallinnon tarkastamisesta
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja niistä toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta
  • päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
  • määrätään kokouspalkkion suuruus,
  • valitaan vuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Säätiön nimenkirjoittaminen

10 § Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä toisen
säätiön nimenkirjoittamiseen oikeutetun kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

11 § Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava maaliskuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle

12 § Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastus-kertomuksista.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

13 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään 2/3 osaa hallituksen kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Sääntöjen muutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.s.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 § Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat Oulun Kärpät 46 ry:lle hallituksen määräämällä juniorityötä parhaiten edistävällä tavalla.

15 § Muutoin säätiön toiminnassa noudatetaan voimassa olevia säätiölain ja-asetuksen määräyksiä.